Vedtægter

Vedtægter For Holstebro Billard Klub

 

 

§ l

Foreningens navn er Holstebro Billard Klub, forkortet HBK og er stiftet den 26. Februar 1964. Klubben er medlem af HIF, JBU, DDBU og DIF, hvis love klubben er underlagt.

 

§ 2

Foreningens formål er gennem interesse og godt kammeratskab at fremme og vedligeholde billardsporten i Holstebro Kommune. Anden sport og spil kan dyrkes i klubben, dog er hasardspil forbudt.

 

§ 3

Medlemskab af Holstebro Billard Klub kan tegnes på følgende måde:

Aktive medlemmer:

Indtil 25 år

Over 25 år

Aktive medlemrner er medlemmer over 25 år, som har startbog, samt medlemmer under 25 år. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet forfalder hvert kvartal. Opkrævning sker pr. giro.

 

§ 4

Medlemmer med mere end 2 måneders restance i kontingent kan slettes, og de kan kun optages i klubben efter ny ansøgning, og mod at betale den skyldige restance. Klubben har til enhver tid ret til at optage et nyt medlem på vedkommendes plads.

 

§ 5

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kasseren og kontingentet for indeværende kvartal skal være betalt.

 

§ 6

Ikke-medlemmer har kun adgang til klubbens lokaler ifølge med et medlem, eller hvis bestyrelsen har givet sin tilladelse.

 

§ 7

Enhver misligholdelse af inventar og spillemateriale kan medføre bortvisning efter bestyrelsens skøn. Alt afhængig af forseelsens art, kan klubben stille erstatningskrav.

 

§ 8

Tobaksrygning af en hvilken som helst art er strengt forbudt over billardbordene, uanset om man er dommer, spiller eller tilskuer. I tilfælde af skade kan klubben stille erstatningskrav.

 

§ 9

Ethvert medlem har ret til at benytte klubben og tildeles tid efter nærmere regler.

 

§ 10

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de bestemmelser, der gives af generalforsamlingen og den deraf valgte bestyrelse, og til efter bedste evne, at virke for HBK `s spille og økonomiske status.

 

§ 11

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om karantæne og eksklusion af et medlem, hvis opførsel af en sådan karakter, at det må anses for usportslig og til skade for klubben.

 

§12

Et medlem, som er idømt karantæne, er ikke derved løst fra sine økonomiske forpligtigelser over for klubben.

 

§ 13

Regnskabsåret er fra 01-04 til 31-03. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Der vælges 2 revisorer, samt 2 revisor suppleanter. De vælges alle for 1 år.

 

§ 14

Foreningen afholder hvert år i april måned ordinær generalforsamling. Denne er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig, når den er indvarslet 14 dage forinden, skriftligt til medlemmeme. Ungdoms- og juniormedlemmer har taleret, men først stemmeret, ved det fyldte 16. år, dog med den klausul, at de skal havde været medlem i mindst 2 år i træk.

 

§ 15

Generalforsamlingen skal havde følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Tumeringsudvalgets beretning.

4. Kasserens regnskabsaflæggelse.

5. indkomne forslag.

6. Kontingenter og budget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

8. Valg af revisorer og suppleanter.

9. Eventuelt.

 

§ 16

Klubben varetages og tegnes i det daglige, af en kollektiv ledelse, bestående af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen er på valg efter flg. Turnus:

  • 2 b- medlemmer ulige år, 3 b- medlemmer lige år.
  • Alle bestyrelsesposter besættes af personer,som er personligt myndige.
  • Bestyrelsen konstituere sig selv.
  • Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsmedlemmeme, disse vælges for 1 år.

En repræsentant for støtteforeningen for HBK, kan deltage i HBK`s bestyrelsesmøder og generalforsamling, med taleret. Medlemmer kan inviteres med til bestyrelsesmøder, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 17

Lovændringer kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Alle andre forslag afgøres ved simpelt flertal. På forlangende skal afstemning foregå skriftligt.

 

§ 18

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af samtlige medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til den kollektive bestyrelse.

  

§ 19

Klubbens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmeme er tilstede. Så er afgørelsen almindeligt flertal. Hvis ikke 2/3 af Medlemmeme er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der aflholdes tidligst 2 uger efter og senest 4 uger efter den første generalforsamling. Her kan opløsningen vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for, uanset de fremmødtes antal.

 

§ 20

Klubbens midler opbevares på bankkontoer, efter bestyrelsens beslutning.  I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens midler en evt. etablering af en ny klub, startet af nogle af Holstebro Billard Klubs medlemmer. Såfremt dette ikke sker, tilfalder midlerne Holstebro Idræts Forbund.

 

 

Revideret den 24. April 2004